Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023

1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Použíjte prosím správný typ přihlášky (viz vzor).

2. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

3. Seznam přijatých, resp. nepřijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po získání výsledků jednotné přijímací zkoušky od společnosti CERMAT, nejpozději 28. dubna 2022.

4. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku.

5. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

6. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní formy vzdělávání je 1. březen 2022.

7. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy, v případě naší školy na sekretariát na Benešově náměstí 604/1 (SPŠ Teplice) nebo na Smetanovo náměstí 786 (Hotelová škola).

8. V rámci přijímacího řízení pro maturitní obory studia (včetně nástavbového studia) se koná jednotná přijímací zkouška z Matematiky a Českého jazyka, organizátorem je CERMAT. Více na www.cermat.cz .

9. Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dvou termínech - 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Daný termín a místo konání bude uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušte, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před konáním. Pokud pozvánka nepřijde, doporučujeme ihned kontaktovat danou školu.

10. V rámci přijímacího řízení pro tříleté učební obory studia se přijímací zkouška NEKONÁ, výsledky PŘ pro tyto obory budou zveřejněny nejdříve dne 22. dubna 2022.

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 604/1 vyhlásil, v příloze uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu na školní rok 2022/2023: