Strojírenství 23-41-M/01

Absolvent školního vzdělávacího programu Strojírenství se uplatní po nástupní praxi a příslušné době zapracování zejména ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství a příbuzných technických oborech. Zejména při zajišťování konstrukční a technologické přípravy výrobního procesu, v řízení provozu, v řízení údržby strojů a zařízení, v obchodně-technických profesích a marketingu.
Absolvent je schopen zastávat tyto pracovní pozice:  konstruktér strojů a zařízení, technolog, programátor CNC strojů, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, servisní technik, manažer prodeje,  manažer logistiky,  manažer řízení jakosti,  technik bezpečnosti práce.
Absolvent získává vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro úspěšné uplatnění na trhu práce i pro další vysokoškolské studium v návazných nebo příbuzných oborech a pro celoživotní vzdělávání.

Od 1.9.2015 zahajujeme v prvním ročníku výuku podle nového školního vzdělávacího programu "Strojírenství v 21. století - CAD-CAM-CAQ". Novinkou je společný učební plán pro všechny obory vyučované na střední průmyslové škole. Specializace začíná druhým ročníkem.

Podrobný popis studijní oboru je uveden v níže přiloženém školním vzdělávacím programu.